Voluntariat ambiental


Què és el Voluntariat ambiental

El voluntariat ambiental és el conjunt d’activitats dirigides, principalment, a la defensa i millora del medi ambient, que es realitzen d’una manera lliure i voluntària dins l’àmbit d’una organització o entitat pública o privada sense ànim de lucre.

El voluntariat ambiental constitueix una eina bàsica per acostar els ciutadans a la conservació activa del medi, fomentant alhora el seu aprenentatge, integració social i realització personal. 


Objectius del voluntariat al Parc

Els principals objectius del Pla de voluntariat ambiental del Parc natural de la península de Llevant són:
 1. Promoure la formació i la participació activa i responsable en la conservació, restauració i millora dels valors ambientals, culturals i etnològics del Parc.
 2. Facilitar la sensibilització, la conscienciació i el canvi d’actituds dels voluntaris davant el medi ambient, fomentant la reflexió i una actitud crítica.
 3. Oferir un espai natural que satisfaci la demanda de participació social i alhora ajudi a la conservació de l’entorn.

Quines activitats es poden fer?


El Pla de voluntariat ambiental del Parc contempla quatre àmbits d’actuació.

 • Tasques de conservació de flora i fauna i restauració dels ecosistemes.
 • Tasques de conservació i restauració del patrimoni cultural i etnològic
 • Tasques de sensibilització sobre problemàtiques que afecten el medi i les actituds correctes que cal tenir envers aquest. Educació ambiental.
 • Manteniment d’infraestructures i equipaments

Quan es poden fer les activitats?

Normalment les activitats es duran a terme de dilluns a dissabte, de 9 h a 14 h, entre l’1 de setembre i el 30 de juny. Excepcionalment podran desenvolupar-se activitats fora d’aquesta època, dies i horaris. 

Qui pot fer de voluntariat al Parc?

Les organitzacions o entitats legalment constituïdes, dotades de personalitat jurídica pròpia, sense ànim de lucre, com per exemple:
 • Grups i associacions de naturalistes i de defensa del patrimoni natural.
 • Grups d’educació ambiental.
 • Grups de reflexió i opinió ambiental.
 • Associacions de protecció d’animals i de plantes (associacions d’espais verds).
Així mateix, aquestes organitzacions o entitats hauran de tenir subscrita una pòlissa d’assegurances que cobreixi els sinistres dels propis voluntaris i els que es produeixin a tercers, ocasionats per les activitats encomanades. 

Compromisos del Parc

Les activitats de voluntariat ambiental comptaran amb la supervisió d’almenys un tècnic o educador ambiental del Parc, a més dels responsables de l’organització o entitat.
Per tal de facilitar l’estada dels voluntaris a l’espai natural protegit i el desenvolupament de les tasques, s’oferiran de manera gratuïta:
 • Els tres refugis del Parc (s’Alzina, els Oguers i s’Arenalet) durant un màxim d’una nit i sempre que el voluntariat es desenvolupi durant dos dies.
 • La zona d’acampada del Parc durant un màxim de dues nits i sempre que el voluntariat es desenvolupi durant dos dies.

Com sol·licitar la participació?

Les organitzacions o entitats interessades en realitzar activitats de voluntariat ambiental hauran de sol·licitar-ho prèviament al Parc mitjançant escrit on s’indiquin les dades de l’entitat, les dades del grup, les dates preferents i les activitats que voldrien realitzar.