divendres, 30 de juliol de 2010

El Parc natural de la península de Llevant dóna compte del seu Programa anual (Entorn)

La Junta Rectora del Parc també informà favorablement la Memòria d’actuacions de 2009

El passat dimecres va tenir lloc la setena reunió de la Junta Rectora del Parc natural de la península de Llevant, amb la presentació de la Memòria d’actuacions de 2009 i del Programa anual previst per al 2010 com a punts principals de l’ordre del dia, els quals quedaren informats favorablement per l’òrgan consultiu del Parc.

El pressupost total per executar el programa anual de 2010 ascendeix a 825.00 euros, dels quals 109.000 són aportats per l’Obra Social de La Caixa a través de distints projectes que es duran a terme amb entitats que treballen amb persones amb risc d’exclusió social.

Dins l’àrea de conservació, es va destacar la feina realitzada en la restauració de cisternes i abeuradors (s’Alqueria Vella de Dalt, Ca na Paies i Can Ros), així com la introducció per primer cop dins el programa anual d’un projecte de recuperació dels ambients agraris. En l’apartat de gestió forestal, s’exposaren els resultats i l’estat d’execució dels projectes de repoblació finançats per TUI i per la Fundació +O2. Quant a la conservació de la fauna i la flora, un dels projectes més destacables continua sent la reintroducció de la milana, espècie que enguany ha criat per segon any consecutiu al Parc, tot i que també es treballa per recuperar altres espècies en perill, com l’àguila peixatera o la moixeta voltonera. Un nou projecte que s’iniciarà enguany és el de la recuperació del boix, que es durà a terme en col·laboració amb el viver de Menut, que produirà individus joves a partir de l’única població que hi ha al Llevant de Mallorca, a la reserva natural de Cap Ferrutx.

Dins l’àrea d’ús públic i educació ambiental, es mantenen les visites guiades per al públic en general i grups escolars i el projecte del Centre d’interpretació de s’Alqueria Vella, que per problemes administratius i pressupostaris no es pogué executar l’any passat. Així mateix, un cop finalitzada la senyalització dins l’espai natural, es preveu instal·lar la senyalització per carretera i per dins el poble d’Artà. Dins aquesta mateixa àrea, cal fer esment de la inclusió de tres projectes finançats per l’Obra Social de la Caixa: una publicació sobra la fauna i la flora del Parc i la creació de dos itineraris, els dels Establits de s’Alqueria Vella i el d’ascens fins a les restes talaiòtiques del Puig Figuer.

En l’apartat d’investigació es continuarà amb el seguiment per part dels tècnics del Parc de les espècies que es consideren prioritàries i es donarà suport i col·laboració als projectes que es presentin, tant d’associacions conservacionistes i de voluntariat, com de la Universitat de les Illes Balears.

En l’àrea de manteniment, cal destacar la reserva de 234.000 euros per millorar la xarxa de camins del Parc, que serviran per reparar aquells trams que es troben en pitjor estat.

En el torn obert de paraules, després de debatre sobre determinats punts del Programa anual i sobre l’actual gestió de l’espai natural, alguns dels assistents a la reunió insistiren en la necessitat d’eliminar el Consorci Aubarca – es Verger per la duplicitat de funcions que té amb el Parc, i integrar-lo dins l’empresa pública Espais de Natura Balear.